1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „eComp“ (toliau – Tiekėjas) administruojamo ecomp.lt (toliau – ecomp.lt) ir ecomp.lt Vartotojo svetainės pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. ).

2. Duomenų valdytojas - UAB "eComp", uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 302468470, buveinės adresas - Savanorių pr. 192A-2, Kaunas, duomenys kaupiami ir tvarkomi BĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, elektroninio pašto adresas - info@ecomp.lt, telefono numeris 837330460.

3. Šis dokumentas yra sutartis tarp duomenų valdytojo UAB „eComp“ ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi svetaine, kuri yra prieinama interneto adresu www.ecomp.lt, taip pat taisyklės (toliau – Naudotojas). - Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, lankydamiesi ir/ar naudodamiesi www.ecomp.lt paslaugomis.

4. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą reglamentuoja ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

5. Teikėjas saugo Vartotojo duomenis 5 metus nuo paskutinio vartotojo apsilankymo svetainėje arba nuo to laiko, kai Vartotojas perdavė kontaktus Tiekėjui.

6. Tiekėjas tvarko Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasis šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

6.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

6.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

6.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai:

6.3.1. Duomenų subjektas sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo išreiškia pažymėdamas varnelę „Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų vykdymo tikslu“ ir sutinka laikytis ecomp.lt svetainės naudojimo taisyklių;

6.3.2. sutartis sudaroma arba vykdoma, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

7. UAB „eComp“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

7.1. individualios sąskaitos sukūrimui, finansinių dokumentų išrašymui, problemų, susijusių su paslaugų teikimu, sprendimui; tvarkomi: vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys (telefono nr., el. pašto adresas).

7.2. kompiuterinei įrangai taisyti; tvarkomi: Duomenys apie įrenginio savininką, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, tel. numerį.

7.3. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui (elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pristatymas); tvarkomi duomenys, kurie perduodami tretiesiems asmenims (pvz., siuntų pristatymo paslaugoms): gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys, vardas ir pavardė, telefono numeris.

7.4. Tiesioginė rinkodara; tvarkomi asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, vardas, pavardė.

8. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik duomenų subjektui davus sutikimą.

9. Dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu duomenų subjektas pažymėdamas varnelę „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus, susijusius su ecomp.lt paslaugomis“ sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. rinkodara.

10. Klientui suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė duomenų subjektui išreikšti sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

11. Klientas informuojamas apie teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir apie tai, kad jis gali bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

12. Jei klientas nepageidauja, kad jo asmens duomenys ateityje būtų naudojami rinkodaros tikslais, klientas turi teisę bet kuriuo metu rašyti elektroninį laišką adresu info@ecomp.lt arba pateikti prašymą Savanorių pr. 192A-2, Kaunas ir nurodyti, kad nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.

13. Užsisakant prekes ecomp.lt svetainėje, vartotojas privalo pateikti tik teisingus duomenis. Neteisingų duomenų įvedimas laikomas Naudojimosi sąlygų ir Privatumo politikos pažeidimu. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, turi pateikti savo elektroninio pašto adresą, sugalvotą vartotojo vardą ir slaptažodį. Registracijos metu sukuriamas vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kada pataisyti, papildyti ar ištrinti savo profilį atsiųsdamas el. laišką svetainės administratoriui adresu info@ecomp.lt.

14. Vartotojas suteikia teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje. Vartotojas turi teisę bet kada atšaukti leidimą rinkti, tvarkyti ir tvarkyti savo Asmens duomenis, reikalauti neberinkti, tvarkyti ir tvarkyti savo Asmens duomenis, ištrinti Asmens duomenis ir ištrinti savo profilį. Sutikimo rinkti, tvarkyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas arba atšaukimas galioja tik toliau. Gavusi tokį Vartotojo pranešimą, ecomp.lt nedelsdama sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą.

15. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Vartotojas, norėdamas susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu, turi pateikti raštišką prašymą per savo paskyrą. Įgyvendindama duomenų subjekto teisę susipažinti, ecomp.lt pateiks informaciją, kokius asmens duomenis surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius vienerius metus. ecomp.lt aukščiau nurodytą informaciją pateikia ne vėliau kaip per 30 dienų. Tokia informacija teikiama vieną kartą nemokamai per kalendorinius metus.

16. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis turi teisę elektroniniu paštu arba per savo paskyrą kreiptis į ecomp.lt, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis. Asmens duomenis ir (arba) tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Asmens duomenys ištaisomi per penkias darbo dienas.

17. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems tokia teisė suteikta ir kurie yra įsipareigoję saugoti asmens duomenų konfidencialumą.

18. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

19. Tiekėjas, siekdamas teikti visavertes paslaugas, informaciją (slapukus) įrašo į Vartotojo kompiuterį (įrenginį).

Įrašyta informacija naudojama identifikuoti Vartotoją kaip ankstesnį svetainės vartotoją ir rinkti svetainės lankomumo statistiką. Slapukai naudojami prisijungimui prie vidinės sistemos, t.y. lankytojo seansui identifikuoti, išsaugomas seanso ID.

20. Tiekėjas statistiniais tikslais gali naudoti su Vartotoju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas paslaugas, naudojimąsi svetaine ir pan. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad nebūtų atskleista prieiga prie Vartotojo asmens tapatybės ar kt. asmens duomenys, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

21. ecomp.lt užtikrina, kad Svetainėje Vartotojo pateikti Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų ir kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

22. Asmens duomenys yra apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje saugomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės duomenų bazė, sauganti vartotojų duomenis, yra apsaugota nuo neteisėtos prieigos kompiuterių tinklais.

23. Vartotojas gali nesutikti pateikti savo asmens duomenų, tokiu atveju negalima naudotis ecomp.lt teikiamomis paslaugomis.

24. Tiekėjas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politiką.

25. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo ecomp.lt svetainėje dienos.

26. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi eComp.lt svetaine ir jos paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

27. ecomp.lt renka anoniminius duomenis, susijusius su faktais, kurie negali būti taikomi atskiram lankytojui. Pavyzdžiui, ecomp.lt renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą, kai lankytojas apsilanko svetainėje, siekdamas pagerinti naršymo svetainėje kokybę. ecomp.lt renka visų lankytojų IP adresus ir susijusius duomenis (pvz., paskutinio interneto puslapio, kuriame asmuo lankėsi prieš įeinant į ecomp.lt tinklo portalą, interneto adresą) bei naršyklių ir operacinių sistemų tipus (pvz. Firefox naršyklė. OS Windows ). ecomp.lt taip pat renka bendrus paieškos terminus iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą. Ecomp.lt renka šią visų lankytojų informaciją paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais. Ecomp.LT taip pat renka informaciją apie lankytojo atsakymus į svetainėse pateiktus klausimus, siekiant sužinoti lankytojo nuomonę apie paslaugas, taip pat svetainėse patalpintą reklamą.

ecomp.lt